A Advertisement

ข้อมูลการตลาด

บริการด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz

1. บริการผลิตสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ ผลิตสารคดีทางวิทยุ

2. บริการออกอากาศ สปอต สารคดี และโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร

3. บริการให้เช่าห้องบันทึกเสียง

4. บริการถ่ายทอดสดนอกสถานที่

5. บริการประชัมพันธ์แบนเนอร์

6. บริการด้านการศึกษาดูงาน

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล อัตราค่าบริการ ฝ่ายการตลาด คุณเมนภา ชูดแดง โทร 073 331 277 หรือ 087 837 3565 อีเมล ann99.cut@gmail.com

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com