N News

โรงเรียนบ้านทำเนียบ จ.นราธิวาส สืบสานวัฒนธรรมการทำนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   นายปัญจะ ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำเนียบ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 กล่าวว่า โรงเรียนได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยึดหลักที่ว่า "พึ่งพาตนเอง เป็นอยู่อย่างพอเพียง" ทำให้มีชีวิตมั่นคง โรงเรียนบ้านทำเนียบได้น้อมนำแนวทางดังกล่าวมาขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนบ้านทำเนียบเป็นโรงเรียนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ และด้วยบริบทโรงเรียนบ้านทำเนียบ เป็นพื้นที่ประกอบไปด้วยทุ่งนาจำนวนมาก บริเวณพื้นที่ข้างโรงเรียน ประชาชน และผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และพระองค์มีพระราชดำริว่า โรงเรียนควรที่จะสืบสานวัฒนธรรมของการทำนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติมทักษะอาชีพแก่นักเรียน โรงเรียนจึงได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำนาตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง

นายปัญจะ ไชยศร ผอ.โรงเรียนบ้านทำเนียบ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

"โรงเรียนได้น้อมนำพระราชดำริของพระองค์สู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนงานเป็นปีที่ 3 ผลผลิตที่ได้ในปี 2563 ข้าวเปลือกจำนวน 945 กิโลกรัม โดยมีนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อสร้างความรักสามัคคี นักเรียนได้ทักษะการทำนา ได้อนุรักษ์ท้องถิ่นวัฒนธรรมที่ดีงาม และผลผลิตที่ได้นำมาสู่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่า มีคุณประโยชน์" ผอ.โรงเรียนบ.ทำเนียบ กล่าวและว่า

   โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การขับเคลื่อนงาน นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือผลิตเอง เก็บเกี่ยว จนสีออกมาเป็นข้าวสาร นำสู่โครงการฯ  นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพืชผัก ผลไม้ ไม้ผล การเลี้ยงปลาดุก การทำปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ เพาะเห็ดนางฟ้า โครงการต่างๆเหล่านี้ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง ช่วยแก้ปัญหาภาวะด้านสุขภาพอนามัย มีพัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมที่ดี นักเรียนมีคุณภาพคุณธรรม นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ส่งเสริมการเป็นจิตอาสา ฝึกให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปันผู้อื่นในสังคม

"เราไม่สามารถอยู่คนเดียวในสังคมได้ ต้องรู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อนักเรียนได้ฝึกเรื่องจิตอาสามาตั้งแต่เริ่มต้น โตขึ้นไปสามารถที่จะนำพา พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า เป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นต่อไปได้" ผอ.ปัญจะ กล่าวในที่สุด

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

เรียบเรียง

 

ขอบคุณภาพกิจกรรม:

โรงเรียนบ้านทำเนียบ

ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com