N News

สำนักงาน ปปท.เขต 9 จัดอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ หวังเสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ลดการทุจริตคอรัปชั่น

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   วันที่ 5 มีนาคม​ 2564 ณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี นางประไพพรรณ รัตนะ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 4​ จังหวัดชายแดนภาคใต้​ พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี เจ้าหน้าที่ พนักงานประจำฝ่าย/หน่วยงาน/คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ วิทยาเขตปัตตานี​ จำนวน 83 คน เข้ารับการอบรม

   โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างค่านิยม และปลูกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามและธรรมาภิบาล เพื่อนำบริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชนผู้รับบริการ ทำให้การบริหารราชการมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน เข้าใจบทบาทภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม และสร้างเครือข่ายประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ

หัวข้อการอบรม ได้แก่ "ความรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต"  "ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment) (ITA)" "ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ​  (Integrity and Transparency Assessment) (ITA) " วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย นางประไพพรรณ รัตนะ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 9 และนายภัฎ เดชไชยศรี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ พร้อมด้วยนางวิยะรัตน์ ไชยวรรณ

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ บรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงการทุจริต

   ทั้งนี้ โครงการฯดังกล่าว จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 โดยรุ่นที่ 1 เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่วนรุ่นที่ 2-4 เป็นบุคลากร ม.อ.ปัตตานี โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ โดยเฉพาะ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 Integnty and Transparency Assessment 2021 (ITA) 2021More open,more transparent ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ธรรมาธิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ

นายภัฎ เดชไชยศรี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

นางวิยะรัตน์ ไชยวรรณ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ 

วิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Pattani

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com