N News

ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบาน บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี เปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน นักศึกษาฝากตัวเป็นลูกหลานชาวปัตตานี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำนักศึกษาใหม่ คณาจารย์ และบุคลากร รวม 2,000 คนร่วมกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมปัตตานี เพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้อัตลักษณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และฝากตัวเป็นลูกหลานชาวปัตตานี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาที่วิทยาเขตปัตตานี

    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 06.00 น. นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยนักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์จากทุกคณะ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563” เพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้อัตลักษณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และฝากตัวเป็นลูกหลานชาวปัตตานี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาที่วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้โครงการเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี “Pattani Heritage City Route"

     เวลา 06.00 น. นักศึกษาใหม่ จำนวน 1,900 คน พร้อมด้วยนักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์จากทุกคณะ และบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมประมาณ 2,000 คน  พร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์ ลาแมสะมิแล ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลังจากนั้น นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย นายเศรษฐ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี นายสมพงษ์ เจริญสุข นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

นายเศรษฐ อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

นายสมพงษ์ เจริญสุข  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

    เวลา 07.10 น. พิธีเปิดและปล่อยขบวนนักศึกษา และคณาจารย์ เดินศึกษาและทำกิจกรรมผ่านเส้นทางถนนเจริญประดิษฐ์ ผ่านหอนาฬิกา เข้าสู่ถนนสายบุรี ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี ขึ้นสะพานศักดิ์เสนีย์ ข้ามแม่น้ำปัตตานี เข้าสู่ถนนปัตตานีภิรมย์ ผ่านเส้นทางรอบวงแหวนพหุวัฒนธรรม เมืองปัตตานี ซึ่งมีสถานที่สำคัญในการศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ วัดตานีนรสโมสร พระอาราหลวง ศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา ม.อ.ปัตตานีภิรมย์หรือบ้านเหลือง บ้านขุนพิทักษ์รายา   บ้านเลขที่ 1 (บ้านปริชญากร) บ้านเลขที่ 5 (กือดาจีนอ) ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) ผ่านตลาดเทศวิวัฒน์ ไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี มัสยิดรายอฟาฏอนี วังเก่าจะบังติกอ  ตลาดจาบังมากัน และริมแม่น้ำปัตตานี จากนั้นเวลา 14.00 น. ขบวนนักศึกษาและคณาจารย์ รวมตัวกันที่ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อเดินทางกลับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

    ทั้งนี้ระหว่างเดินศึกษาตลอดเส้นทาง ชุมชนที่อยู่โดยรอบได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การเปิดบ้านเลขที่ 1 และบ้านเลขที่ 5  ถนนอาเนาะรู ให้นักศึกษาได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ และสถาปัตยกรรมแบบจีน การแสดงเชิดสิงโตบริเวณศาลเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) เปิดมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และมัสยิดรายอฟาฏอนี ให้นักศึกษาได้ศึกษาประวัติและความเป็นมา ชมการแสดงปัญจักสีลัต บริเวณวังเก่าจะบังติกอ เปิดร้านสาธิตและจำหน่ายอาหาร และขนมพื้นบ้านบริเวณตลาดจาบังมากัน ที่ถนนหลังวัง ตำบลจะบังติกอ และที่วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง เปิดให้ชมและศึกษาประวัติความเป็นมา 

    ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้

     “ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563” เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวนประมาณ 1,900 คน เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้เรียนรู้เส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี เป็นการให้ความรู้แบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และประชาชน ให้ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

    ด้านตัวแทนนักศึกษาใหม่ที่ร่วมกิจกรรมกล่าวว่า รู้สึกประทับใจกับสถานที่ต่างๆที่ได้ไปเยี่ยมชม รู้สึก สนุกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม

    "ต้องการให้นักท่องเที่ยว และผู้สนใจแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต เส้นทางธรรมชาติ วิถีแห่งศรัทธา ได้มาเที่ยวชมเมืองปัตตานี ที่นี่มีสิ่งที่สวยงาม และมีคุณค่า ปัตตานีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และการได้มาเดินเรียนรู้บนเส้นทางนี้ได้รับประโยชน์มาก เดินเหนื่อย แต่ก็มีความสุข" ตัวแทนนักศึกษา กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

ขอบคุณภาพ/ข่าว

งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี

 

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

เรียบเรียง

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com