N News

ม.อ.ปัตตานี นำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมเด่นในงาน ม.อ.วิชาการ ครั้งที่ 11

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน แนวคิดในการจัดงาน 50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ วิทยาการและเทคโนโลยี การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบูรณาการเพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินภารกิจที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายบ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่ก่อตั้ง และดำเนินภารกิจด้านการศึกษามา เป็นระยะเวลา 5๐ ปี โดยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมาเป็นแนวทางในการดำเนินภารกิจตลอดมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

เป็นโอกาสดีอีกวาระหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ สังคม และชุมชนได้ประจักษ์ถึงผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ การเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาการและเทคโนโลยี การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 การให้ความร่วมมือกับภาคสังคม และประชาคมในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความใกล้ชิดและเกิดสัมพันธภาพอันดีกับชุมชนมากขึ้นนายวีรนันทน์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า หลังจากเปิดงาน ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานได้นั่งรถรางจากอาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ไปชมนิทรรศการ และการจัดแสดงผลงาน ม.อ.วิชาการ ณ อาคารเรียนรวมตึก 19 ภายในวิทยาเขตปัตตานี  กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ม.อ.วิชาการ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ การตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงินอิสลาม การประกวดแผนธุรกิจฮาลาล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การอ่านข่าวโทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุ และการออกแบบสิ่งประดับแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษา โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองทางสุขภาพของประชาชนในภาวะฉุกเฉิน การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว การเสวนาเรื่องผ้าท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเปิดโลก Internet of Thing นิทรรศการ Application เพื่อการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นิทรรศการเกี่ยวกับสันติวิธีและมนุษยชน ตลอดจนการสาธิตเรื่องข้าวลูกปลาการแปรรูปข้าวลูกปลา ซึ่งข้าวพันธุ์ท้องถิ่น บ้านป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และการแกะแม่พิมพ์ไม้สำหรับผลิตผ้าบาติก เป็นต้น

ด้านนายศุภชัย สร้อยจิต อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ในงานม.อ.วิชาการครั้งนี้ได้นำเสนอผลงานจากการทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ผ้าบาติกสีคราม มิติความงามวิถีปัตตานี สู่งานศิลปะจัดแสดงผลงานผ้าบาติกสีคราม กระบวนการขั้นตอนการในการทำ นิทรรศการความรู้เรื่องพืชคราม และการก่อหม้อคราม ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ จัดแสดงให้ชมบริเวณหน้าห้องประชุม ม.อ.ปัตตานี ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีเพื่อนำสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน

แนวความคิดเริ่มจากผลงานของตน นำมาต่อยอดเป็นปัตตานี Heritage สร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ ผลงานมีผ้าบาติกสีคราม สีธรรมชาติหมักโคลน จากอดีตจะเห็นว่าปัตตานีมีครามอยู่มากเคยส่งขายให้กับโปรตุเกส ผ้าบาติกสีธรรมชาติหมักโคลน จะใช้โคลนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ส่วนลวดลายผ้าอยู่ในช่วงทดลอง หลังจากนี้จะนำลวดลายของพื้นถิ่นปัตตานีมาออกแบบลวดลายใหม่ คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มบาติกที่สนใจ กลุ่มที่เคยใช้สีเคมี อยากให้ลองมาศึกษา ร่วมพัฒนาผ้าบาติกไปด้วยกันเพื่อหวนคืนสู่วิถีดั่งเดิม การใช้สีธรรมชาติให้ยั่งยืนคู่กับปัตตานีนายศุภชัย กล่าว

 

ด้านนางสาวกัญญาพิศ จันทร์โพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า การจัดงานม.อ.วิชาการคึกคักและได้รับประโยชน์มาก ตนสนใจเรื่องความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปชมผลงานการจัดแสดงทางวัฒนธรรมในหอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และร่วมกิจกรรมการ Book Clinic เข้าเล่มและทำปกรายงาน งาน ม.อ.วิชาการเป็นประโยชน์มาก ได้ความรู้ สามารถเอาไปใช้กับการเรียนและการทำงาน และได้เรียนรู้เรื่อวัฒนธรรมในพื้นที่นางสาวกัญญาพิศ กล่าว

สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี[/caption]

ด้านนางสาวนิชานันท์ หวังนุรักษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานโครงการ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนร่วมกับสำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี จัดแสดงสาธิตตัวอย่าง โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกระบวนการทำงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ และแผงโซล่าเซลล์ มีอาจารย์และผู้สนใจมาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง

 

การจัดงานม.อ.วิชาการมีความคึกคัก และเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะช่วงพิธีเปิดงานวันแรก ส่วนวันที่สองก็ยังมีคนสนใจอยู่บ้าง ส่วนใหญ่ที่มาสอบถามสนใจเรื่องระบบการทำงาน การติดตั้ง และทุนที่ใช้ เรามีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือถ้าใครสนใจชมตัวอย่างผลงาน ติดต่อได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีนางสาวนิชานันท์ กล่าว

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com