ข่าวเด่นประจำวัน

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ศอ.บต. สสส.และภาคีเครือข่าย แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดปัตตานี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ (พลังอ่านชายแดนใต้) จัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดปัตตานี ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2566 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กปฐมวัย (อายุ 0-6 ปี) ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก รวมกว่า 3,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านเด็กปฐมวัย และกระตุ้นการเรียนรู้ด้านการอ่าน การใช้ภาษาอย่างสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อก่อให้เกิดเป็นสังคมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดปัตตานี รวมถึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัยของหน่วยงานอื่นหรือองค์กรเครือข่าย