N News

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดเวทีคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงนามความร่วมมือเพื่ออปท.ปลอดบุหรี่ เวทีผู้นำประจำปี 2563 ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   วันที่ 7 ธ.ค.2563 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั้น เขตหลักสี่ กทม.  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวเปิดงานเวทีคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงนามความร่วมมือเพื่ออปท.ปลอดบุหรี่ (เวทีผู้นำประจำปี 2563 ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่) โดยมีเครือข่ายผู้นำอปท. สื่อมวลชน ผู้ทรงวุฒิด้านสื่อ จาก 4 ภาค 29 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมเวที

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส.

   ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงความสำคัญในการทำงานขับเคลื่อนการไม่สูบบุหรี่ จากการสำรวจพบว่าอปท.เป็นกลไกสำคัญในการทำงานยาสูบกับพื้นที่ชุมชน เวทีในวันนี้นอกจากมาให้กำลังใจผู้นำนักขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นในการทำงานขับเคลื่อนเพื่ออปท.ปลอดบุหรี่แล้ว ยังมีการขับเคลื่อนงานเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติ และติดตามการทำงานจากการทำสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่โดยเครือข่ายของอปท.

   จากนั้นเป็นการคืนข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ของพื้นที่ ทบทวนการดำเนินงานสำรวจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการยาสูบใน 52 อปท.ผู้กำกับงานสนาม 64 คน ผู้จัดเก็บข้อมูล 288 คน จัดเก็บข้อมูล 74 วัน คิดเป็น 45.7% ของชุมชน/หมู่บ้าน ใน 52 อปท.ได้รับการจัดเก็บข้อมูล 343 จาก 751 แห่ง 18 อปท.ในการสำรวจข้อมูลรอบแรก อบต. 20 พื้นที่ (ทต. 21พื้นที่ ทน./ทม.11 แห่ง) ครัวเรือน 15,520  ครัวเรือน ประชาชน 38,744 คน สถานที่สาธารณะ 3,696 แห่ง สถานที่จำหน่ายยาสูบ 3,021 ร้าน

   โดยทีมประเมินผลในโครงการประเมินผลสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ คืนข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ของพื้นที่ 3 ชุดข้อมูล โดย ผศ.ดร.ศรัญญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ดร.สาโรจน์ นาคจู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชุดข้อมูลที่ 1 พฤติกรรมการบริโภคยาสูบ

จากการสำรวจพบว่าในกลุ่มอปท. ยังมีการสูบบุหรี่ในกลุ่มอบต.(อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามประเภท อปท. และประเภทบุหรี่ที่สูบ

ชุดข้อมูลที่ 2 การปฏิบัติตามกฎหมายของสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ชุดข้อมูลที่ 3 สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 

#ท้องถิ่นปลอดบุหรี่63

#มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส.

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com