N News

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดและสื่อมวลชน ประเด็นเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ครั้งที่ 3/ 2565 ขยายผลสร้างการรับรู้ให้ประชาชน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมตะโละกาโปร์ ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดและสื่อมวลชนประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ตามโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปี 2565 มี ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ไม่มีคำอธิบาย
นายวิชิต เพชรยอด ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) และกำหนดให้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (กปช.จังหวัด) ให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน ต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับประเทศ จำนวน 7 เรื่อง และด้านต่างประเทศ จำนวน 4 เรื่อง รวม 11 เรื่อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ไม่มีคำอธิบาย
เรื่องสื่อสารที่สำคัญในประเทศ 7 เรื่อง ได้แก่
1.การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรับการเปิดประเทศในปี พ.ศ.2565
2.การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่ เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19
3.ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 แบบเชิงรุก
4.ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด-19 ในระยะยาว
5.การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว
6.ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย
7.การปราบปรามทุจริต และความโปร่งใสของรัฐ
เรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1.Tech and Innovation นวัตกรรมไทย ไฮ-เทคโนโลยี
2.Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก
3.Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ
4.Thai Culture…Universal Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล
 
ไม่มีคำอธิบาย
ที่ประชุมฯ มีการสื่อสารประเด็นสื่อสารที่สำคัญ ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (ปัตตานี) ที่หน่วยงานระดับจังหวัดส่งแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นสื่อสารสำคัญในระดับประเทศ 56 โครงการ ด้านต่างประเทศ 2 โครงการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องผลิตและเผยแพร่ขยายผลสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ถูกต้องอย่างกว้างขวาง

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com