N News

ภาครัฐและเอกชนร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”พระราชดารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงปกเกล้าปกกระหม่อมเป็น “หมอเจ้าฟ้า” ของแหล่งหล้าแผ่นดินสยาม ประจักษ์งามแก่ใจของชาวไทยทั้งผองว่า พระองค์ทรงยึดถือคุณาประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง จึงได้ทรงอุทิศพระองค์ ทรงตรากตราต่อสู้กับโรคภัย ประทานชีวิตใหม่แก่อาณาประชาราษฎร์ จวบจนวันนิราศสู่สวรรค์ทิวงคต พระกรณียกิจปรากฏแก่แผ่นดินเหลือนับคณา แผ่ไพศาล รักษาเหล่าพสกนิกร เป็นสถาพรสืบมา

“ในวโรกาสที่ “วันมหิดล” ประจาปีพุทธศักราช 2561 มาบรรจบ ข้าพเจ้าและชาวจังหวัดปัตตานี ทุกหมู่เหล่า ขอน้อมนบรำลึกพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย และขอกล่าวสัตย์ปฏิญาณว่า จะปฏิบัติกิจทั้งปวงโดยถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และดำรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ สมดังพระราชดำรัสแห่งพระองค์ตลอดไป” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ และ พสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ่านมหิตลานุสรณีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น

ประณต ณ เบื้อง พระบาท        บรม มะราช ชนก
พระคุณ พระคอบ พสก            เสมอ อุรส ธิดา
พระเมต ตยา ธิคุณ                  อดุล อนันต์ คณา
ประคับ ประคอง ประชา            ประจักษ์ ประเจิด ประจง
พระมอบ พระกาย พระกิจ         อุทิศ มิคิด พระองค์
ประโยชน์ ประสิทธิ์ ประสงค์     คะนึง คณา นิกร
มินาน พระโอบ พระเอื้อ            พระเมือ ณเมือง อมร
ประกาศ พระกิจ ขจร                 ขจาย พระกิต ติคุณ
จะหา จะเทียบ จะแทน              มิแม้น มิปาน มิปุน
เสมอ เสมือน พิรุณ                   ประโปรย ละออง ประพรม
มหิต ตลา ธิเบศร                      อดุล ยเดช วิกรม
เฉลิมพระนาม นิยม                   เสนอ สนาม สุธี

ทั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดปัตตานี ที่มาร่วมในพิธีวางพวงมาลา ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จานวน 45 หน่วยงาน ได้แก่ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี บจม.ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด วิทยาเขตปัตตานี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี สโมสร โรตารีปัตตานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โรงพยาบาลแม่ลาน จ.ปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี สำนักงานสาธารณสุข จ.ปัตตานี กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี สภาอาจารย์ ม.อ.ปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี โรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี โรงพยาบาลปะนะเระ จ.ปัตตานี โรงพยาบาลยะหริ่ง จ.ปัตตานี ชมรมนาฏศิลป์ดนตรีไทย สำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี

กองอาคารสถานที่ ม.อ.ปัตตานี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สโมสรบุคลากร ม.อ.ปัตตานี โรงพยาบาล ยะรัง จ.ปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี องค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.ปัตตานี มณฑลทหารบกที่ 46 ชมรมคนรักในหลวง จ.ปัตตานี โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี สหกรณ์บริการ ม.อ.ปัตตานี

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษา เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2434 ได้ทรงศึกษาวิชาสาธารณสุขจากประเทศอังกฤษและวิชาการแพทย์จากสหรัฐอเมริกา และได้ทรงปฏิบัติงาน ณ ศิริราชพยาบาลและโรงพยาบาลแมคคอมิค เชียงใหม่ ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจบำบัดในครั้งนั้น ต่างขนานนามพระองค์ท่านว่า “หมอเจ้าฟ้า”

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ได้เสด็จทิวงคต เมื่อวันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2472 ดังนั้นวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี จึงเรียกว่า “วันมหิดล” ตามพระนามของพระองค์ท่าน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน เป็นวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อสืบสานตามพระราชปณิธานสืบไป

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com